bullet03_blue.gif


        สถานีโทรทัศน์
         black00_next.gif        black00_next.gif  
         black00_next.gif       black00_next.gif    

         black00_next.gif       black00_next.gif   


 การแสดงความเคารพ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้มีวินัย
      ไวนิล งาน 3 ก.พ. 61 สำหรับภาคเขต
               - คัตเอ้า ขนาด 200x100 ซม.
               - ขนาด 500 x 120 ซม
               -ขนาด 300x120 ซม
               - สติ๊กเกอร์ 3 กพ 61
               - logo อผศ.
               - Logo 70ปี อผศ.
               - font ที่ใช้
-  แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป ประจำปี 2560 หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กพด.ฝกบ. โทร 0 2354 8587 ต่อ 337,338  
-  คู่มือการใช้งานระบบ MailGoThai สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
-  ข้อมูลทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2547-2552 (ที่มีชีวิต) โดยแยกตามเขตและจังหวัด 
-  แบบฟอร์มร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
-  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
-  แบบฟอร์มการควบคุมภายใน 
      การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดประจำปี 2560
               - การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
               - คำแนะนำในการตรวจสอบ
               -ตัวอย่าง คำสั่ง รพ.ผศ. ผศ.เขต ,นิคมฯโครงการ และ ศฝน.ฝกพ.
               - ตัวอย่างคำสั่งและรายงาน สำหรับ ผศ.อ.ด.
               - ตัวอย่างบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
               - ตัวอย่างรายงาน รพ.ผศ. เขต.นิคมฯ และ ศฝน.
               - บัญชีเกิน + บัญชีชี้แจง+บัญชีโอน
               - ตารางอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวรของ อผศ.
    - แบบฟอร์มการแบ่งแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
    -  แบบฟอร์มการขอใช้บริการของ กทท.
               แบบฟอร์มขอ เบิก/ยืม/คืน
               แบบฟอร์มขอ IP Phone
               แบบฟอร์มขอ Username และ Password
               แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
    -  ขออนุมัติแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหรือศูนย์การเรียนรู้ รายละเอียด
    การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่.
    - การสร้างเวปไซด์ โดยใช้ blogฉบับปรับปรุงใหม่   
    - สร้างแผนที่ใน google map  

    - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวฯ และทหารผ่านศึกประจำการ                        ผศ. ดาวน์โหลด และบันทึกข้อมูลฯ พร้อมจัดส่งมาทาง E-mail ของแผนกสถิติและวิจัย chulee.art@htaiveterans.mail.go.th รายละเอียด
    - แบบฟอร์มคำของบประมาณ (ปี 60-61) รายละเอียด
- แบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ รายละเอียด
- คู่มือบันทึกใบแจ้งความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
- แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รายละเอียด
- แจ้งข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิร่วม ที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ อผศ.  รายละเอียด
 -  สมุดโทรศัพท์และคู่มือการใช้งาน IP PHONE (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔) 
ฝปช.แจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน
  กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ผศ.เขต)   
อัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย (ผนวก ก,ข)   
  - กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 
  หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือรับรองค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือมอบอำนาจ  
 
แบบฟอร์มคำร้องผู้ประสบภัยพิบัติ  
การปรับปรุงแก้ไขอัตราครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) 
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
-  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศการให้บริการทหารผ่านศึก 
-  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้านบริการ (แบบสถิติ ๙ ใหม่) 
-  แบบฟอร์ม ค่าการศึกษา
-  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
-  แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง
  ร่างคำสั่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เรื่อง กำหนดหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผศ.
 การหักบำเหน็จชำระหนี้ และแบบคำขอรับบำเหน็จ (แบบ ๐๑) 
  เอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
การทำงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ดี ทักษะและความชำนาญหาซื้อไม่ได้
คุณต้องพยายามฝึกปรือฝีมือด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าคุณทำได้
           กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและแผน       
      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
       Tel. (๐๒)-๓๕๔๘๕๘๗,๓๖๒-๑๖๙


คุณเข้ามายังเว็บเพจนี้เป็นคนที่ 000597