วัตถุประสงค์

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร

(๒) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(๓) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น

(๔) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์

(๕) ให้มีเงินกู้แก่สมาชิก

(๖) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(๗) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(๘) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(๙) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

 

 

หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย