ลาออกจากงาน/เกษียณอายุ ไม่จำเป็นต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ยังสามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้ ดังนี้

  • กู้เงินได้ไม่เกิน ๙๐% ทุนเรือนหุ้น
  • ได้รับเงินปันผลตามมูลค่าหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วน
  • ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ได้ตามปกติ
  • เงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร เงินสงเคราะห์ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ แว่วๆ ว่าคณะกรรมการฯ กำลังพิจารณาจัดทำเงินบำเหน็จดำรงชีพหากเสร็จเมื่อไร สมาชิกคงได้ประโยชน์เพิ่ม

 

หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย