humour_new.gif

 
 


new2.gifบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ new3_1.gif

new2.gifประกาศ เรื่องการให้เงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
             ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒ 
new3_1.gif

new2.gifประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษ 
new2.gif แบบฟอร์มสำหรับคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ
                  ประจำปี ๒๕๕๓ 

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
                  ของสหกรณ์  ประจำปี ๒๕๕๓ 

ประกาศ  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเลือกตั้ง
                  ประจำปี ๒๕๕๓ 

ประกาศ  เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 


แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ได้ที่กล่องรับความคิดเห็น ใน สอ. อผศ.

 

อาคาร ๑ ชั้น ๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐


หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย

เรื่องขอชี้แจง

การให้สินเชื่อ
  เกณฑ์การกู้ยืม
ลาออก/เกษียณ