humour_new.gif


      dia_bluve.gif คณะกรรมการฯ ปี ๔๘

 

 

bullet03_redsign.gif ประธานกรรมการดำเนินการ bullet03_redsign_1.gif

นายจิระพงษ์  กาญจนาภา

นายถาวร  ตันเติมเกียรติ
รองประธานกรรมการ  คนที่ ๑

นายชูชาติ  หลบหลีกพาล
รองประธานกรรมการ     คนที่ ๒

นางสาวเย็นจิตร  กรุณา
กรรมการ/เหรัญญิก        

นางสาวสุชีลา  อยู่สำราญกรรมการ/ผู้จัดการ           


ร.ท.ชุมพล  จิวาลักษณ์
กรรมการ/ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

น.ส.วรรณา พุ่มยาธรรม
กรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู้                             

นางทิพวรรณ ยิ้มปั่น
กรรมการเงินกู้ (๑)นางสาวนันทนัช แสนรักษ์
กรรมการเงินกู้ (๒)
นายสุริยา  ธัญญา
กรรมการเงินกู้ (๓)

จ.ส.อ. อวยพร ผดุงชีพ
กรรมการการศึกษา (๑)

นายสุรัตน์  เชิงการณ์
กรรมการการศึกษา (๒)


นายกิจธณะพงศ์ ศิริฤทธิ์
กรรมการการศึกษา (๓)

นายปรีชา  ศรีศักดา
กรรมการการศึกษา (๔)

นายวิเชียร  โมอุ่ม
กรรมการและเลขานุการ


bullet02_green.gif ผู้ตรวจสอบกิจการ bullet02_green_1.gif

นางสุกัญญา  กองนิล

นางสมใจ  ยังประดิษฐ์

 

หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย