•     สอ. ผศ. มีมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกู้ยืนเงิน ใหม่ดังนี้

        
 •     วงเงินกู้ยืมที่สมาชิกขอกู้เงินได้ สอดคล้องตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก

        
 •     ผู้กู้เงินต้องมีทุนเรือนหุ้น ๒๐% ของวงเงินกู้ที่กู้ยืมในแต่ละครั้งเสมอ

        
 •     สมาชิก ๑ คน สามารถค้ำประกันการกู้ยืมได้ ๓ ราย

        
 •     หากผู้กู้ทำงานเกิน ๕ ปี ขึ้นไป  อย่างน้อยต้องมีผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๑ คน เป็น     ผู้ค้ำประกัน

        
 •     แต่หากผู้กู้ทำงานไม่ครบ ๕ ปี ต้องหาผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นผู้ค้ำประกันทั้ง ๒ คน

 

หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย