คณะกรรมการดำเนินการ สอ.อผศ. ชุดที่ 15 ปี 2553

 

                                                                                   

                                                                        นายคมสิทธิ์  แก้วสว่าง

                                                                                          ประธานกรรมการดำเนินการ

                                                                                        

                                   นายสุริยา  ธัญญา                                                                       นายชูชาติ  หลบหลีกพาล

                           รองประธานกรรมการ คนที่ 1                                                                            รองประธานกรรมการ คนที่ 2

                                                           

    นายถาวร  ตันเติมเกียรติ                              นางดาณี  ตั้งนิรามัย                       นางสมใจ  ยังประดิษฐ                  ร.ท.จรัญ  ร้องขันแก้ว

    ประธานกรรมการเงินกู้                                     เหรัญญิก                                         ผู้จัดการ                    ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

                                                                   

นางสาววรรณา  พุ่มยาธรรม                          นายพีระยุทธ  ไร่ทิม               นางวรรณภา  ธีรธรรมไพโรจน์             จ.ส.ต.ธนิศร  รอดเทศน์

           กรรมการศึกษา                                       กรรมการศึกษา                              กรรมการศึกษา                                  กรรมการศึกษา

                                                                      

     นางธัญภา  วรรณแอเลาะ                        นางสาวสุพรรณี  บุญช่วย              นายกิจฐณะพงศ์  ศิริฤทธิ์                        นายวิเชียร  โมอุ่ม

             กรรมการเงินกู้                                      กรรมการเงินกู้                                กรรมการเงินกู้                                       เลขานุการ

                                                                         

                                                     นางยุพิน  ชัยโชติกุลชัย                  นายนวัตชัย    ทาประเสริฐ

                                                                          ผู้ตรวจสอบกิจการ                          ผู้ตรวจสอบกิจการ