รายการ 

 31 ธ.ค. 48

 31 ธ.ค. 49

1. จำนวนสมาชิก(ราย) 

1,787

 1,781

2. สินทรัพย์รวม 

253,164,037.15

271,162,362.64

     2.1 เงินให้สมาชิกกู้  

227,644,127.31

244,967,619.31

     2.2 เงินสด / เงินฝาก / เงินลงทุน

8,912,827.71

15,090,898.14

     2.3 สินทรัพย์อื่น 

16,607,082.13

11,103,845.19

3. หนี้สินรวม  

116,212,876.42

139,978,126.20

      3.1 เงินกู้ยืม  

21,984,000.00

40,208,772.48

      3.2 เงินฝาก (ออมทรัพย์พิเศษ)

93,800,279.09

98,390,870.47

      3.3 เงินฝาก (ออมทรัพย์)

-

24,095.54

      3.4 เงินฝาก (ประจำเพิ่มทรัพย์)

-

870,493.38

     3.5 หนี้สินอื่น

428,597.33

483,894.33

4. ทุนของสหกรณ์

111,268,160.13

124,716,326.71

      4.1 ทุนเรือนหุ้น    

100,844,422.70

120,518,330.00

      4.2 ทุนสำรอง 

2,743,766.83

3,432,136.83

      4.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ 

860,718.65

765,859.38

      4.4 กำไรสุทธิ 

6,805,604.23

-

5. รายได้ 

15,265,131.91

20,942,367.91

      5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้  

15,194,878.25

20,629,029.47

      5.2 รายได้อื่น 

70,253.66

313,338.44

6. ค่าใช้จ่าย  

8,445,879.96

14,474,457.68

      6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้

1,371,776.21

3,006,942.68

      6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก

3,391,229.22

3,935,768.38

      6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3,682,874.53

7,531,746.42

         
หน้าแรก - วัตถุประสงค์ - คณะกรรมการ - ผลการดำเนินงาน - อัตราดอกเบี้ย