bullet03_blue.gif

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก


สหกรณ์ออมทรัพย์ อผศ.
        สถานีโทรทัศน์
         black00_next.gif        black00_next.gif  
         black00_next.gif       black00_next.gif    

         black00_next.gif       black00_next.gif    ห้องสมุด อผศ.

 


anisquare19_blue.gif ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
  dia_bluve.gif พลเอก สุชีพ  กิจวารี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   และคณะผู้บริหารระดับสูง  เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งพบปะเยี่ยม
 เยียนทหารผ่านศึกในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                       รายละเอียด   
anisquare19_blue.gif ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  dia_bluve.gif  พลโท นพปฎล  คุณกมุท รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์-
  ทหารผ่านศึก เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ เวียนเทียน
  เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา  ณ  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

                                                     รายละเอียด   

anisquare19_blue.gif   เมษายน  ๒๕๕๕
 dia_bluve.gif  พลเอก สุชีพ  กิจวารี  ผู้ำอำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ฯ   เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า-
  ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้  จากการออกร้านกาชาดประจำปี ๒๕๕๔
  และ ๒๕๕๕ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี
  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

                                                        รายละเอียด  


anisquare19_blue.gif
 ๒๑  เมษายน  
๒๕๕๕

 dia_bluve.gif  พลเอก สุชีพ  กิจวารี  ผู้ำอำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระหลักเมือง เนื่องในโอกาสการจัดงาน
  ครบรอบ ๒๓๐ ปี

                                                        รายละเอียด  

การแสดงความเคารพ เป็นการประกาศศักดิ์ศรีของผู้มีวินัย


-  รายละเอียดการจัดทำงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๕ 
-  การเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
-  จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของ ผอ.อผศ.,พิธีประกาศเกียรติคุณ
  ผู้เกษียณอายุ และมอบเหรียญเกียรติคุณ เหรียญสมนาคุณ ประจำปี ๒๕๕๕ 

-  ตัวอย่างการคำนวณเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานและผู้ได้รับผลกระทบ ฯ
   -  ไฟล์แนบตัวอย่างการคำนวณ  

 
 -  สมุดโทรศัพท์และคู่มือการใช้งาน IP PHONE (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) 
  เนื่องจากเดือน ก.ย.๕๕  เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  กองแผนและวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน จึงขอความร่วมมือจาก ผศ.เขต 
 ฝปช.ขอความร่วมมือให้หน่วยส่งรายงานสถานภาพการเงิน
   ณ วันที่ ๒๘ ก.ย.๕๕
 
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคำแนะนำพร้อมแบบรายงานต่าง ๆ
  ประจำปี ๒๕๕๕ 
ฝปช.แจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน
  กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน 
ตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิ์รอบ ๖ เดือน (ผศ.เขต)   
อัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย (ผนวก ก,ข)   
ผลการสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๕๕  
** นโยบาย รมว.กห.(พล.อ.อ.สุกำพล  สุวรรณทัต) **    
** เว๊ปสำหรับหน้าลิงก์ E-mail ภาครัฐ **    
  -  แผนปฏิบัติงาน อผศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 
  -  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
 
  ผศ. นิคมฯ ศสฝ. และโครงการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท
  ขึ้นไป ให้ดำเนินการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ
   ตั้งแต่ลงทะเบียน ให้ประสานกับ คุณนุชรีย์ฯ พนักงานบัญชี ผศ.ส.ร.      
  -  คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
**  แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานประจำของ ผศ.เขต ปี ๕๖  
  - กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก 
  - แบบฟอร์มคำของบประมาณปี ๕๖-๕๗ 
  -  แบบคำขอตัวชี้วัดงบประมาณปี ๕๖-๕๗ (เฉพาะ ฝสส.,ฝอส.,รพ.ผศ.) 
  -  แบบคำขอตัวชี้วัด (เฉพาะ ผศ.เขต)
 
  หลักฐานขอรับการสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือรับรองค่าประสบภัยพิบัติ  
  - หนังสือมอบอำนาจ  
 
แบบฟอร์มคำร้องผู้ประสบภัยพิบัติ  
การปรับปรุงแก้ไขอัตราครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) 
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม (ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) ผศ.,นิคมฯ และ ศสฝ. (ปี ๕๕) 
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก 
-  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศการให้บริการทหารผ่านศึก 
-  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวด้านบริการ (แบบสถิติ ๙ ใหม่) 

  การปรับแผนยุทธศาสตร์ นขต.อผศ.ส่วนกลาง และหน่วยงานกิจการพิเศษ
การปรับยุทธศาสตร์ อผศ.ครั้งที่ ๑ 
ตารางสรุปผลการปรับยุทธศสตร์ อผศ. อันเนื่องมากจากการการประชุม 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ครั้งที่ ๑ 

 
-  แบบฟอร์ม ค่าการศึกษา
-  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล
-  แบบฟอร์ม คำของบประมาณปี ๕๕ - ๕๖ 
-  แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้าง
  ร่างคำสั่งสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต เรื่อง กำหนดหน้าที่
  และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผศ.
 การหักบำเหน็จชำระหนี้ และแบบคำขอรับบำเหน็จ (แบบ ๐๑) 
  แผนปฏิบัติงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงป. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับปรับปรุง) 
  เอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
การทำงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ดี ทักษะและความชำนาญหาซื้อไม่ได้
คุณต้องพยายามฝึกปรือฝีมือด้วยตนเอง เรามั่นใจว่าคุณทำได้
           ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ฝ่ายนโยบายและแผน , องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
            ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
           Tel. (๐๒)-๓๕๔๘๕๘๗,๑๖๗-๑๖๙


คุณเข้ามายังเว็บเพจนี้เป็นคนที่ 000598