ส่วนกลาง

สำนักผู้อำนวยการ (สน.ผอ.อผศ.)
เบอร์โทร
ธุรการ สน.ผอ.อผศ. 61201
สำนักกฎหมาย (สกม.)
เบอร์โทร
แผนกอรรถคดี 1 62531
ธุรการ สกม. 62531
สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)
เบอร์โทร
เครื่องส่วนกลาง 64451
สำนักเลขานุการ (สลก.)
เบอร์โทร
ธุรการ สลก. 62501
กองกลาง (กก.สลก.)
สารบรรณและธุรการ 62502
62551
กองการประชุมและพิธีการ
แผนกการประชุม 62561
แผนกพิธีการ 62562
กองประชาสัมพันธ์
ผอ.กปส. 61101
ธุรการ กปส. 61102
ฝ่ายกำลังพล (ฝกพ.)
เบอร์โทร
ธุรการ ฝกพ. 61303
61304
กองจัดการกำลังพล (กจก.ฝกพ.)
ผอ.กจก. 61310
ธุรการ กจก. 61311
แผนกจัดการกำลังพล 1 61302
กองพัฒนาสวัสดิการกำลังพล (กพส.ฝกพ.)
ผอ.กพส. 61320
แผนกสวัสดิการกำลังพล 61301
ธุรการ กพส. 61321
ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ(ศฝน.)
เครื่องส่วนกลาง 68511
ฝ่ายนโยบายและแผน (ฝนผ.)
เบอร์โทร
ผอ.ฝนผ. 61375
ธุรการ ฝนผ. 61376
กองนโยบายและแผน (กนผ.ฝนผ.)
ธุรการ กนผ. 62401
ธุรการ กนผ. 62402
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทท.ฝนผ.)
ผอ.กทท. 64410
รอง ผอ.กทท. 64405
ผช.ผอ.กทท. 64411
แผนกบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 64403
64409
64413
64414
64415
แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 64401
644044
64407
64416
แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 64406
64408
64412
ฝ่ายปลัดบัญชี (ฝปช.)
เบอร์โทร
ธุรการ ฝปช. 64251
กองการเงิน (กกง.ฝปช.)
ธุรการ กกง. 64101
แผนกเงินสงเคราะห์ 64102
กองบัญชี (กบช.ฝปช.)
เครื่องส่วนกลาง 64226
กองบริหารและควบคุม (กบค.ฝปช.)
รอง ผอ.กบค. 64201
แผนกแผนและงบประมาณ 64202
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (ฝกบ.)
เบอร์โทร
ผอ.ฝกบ. 64341
รอง ผอ.ฝกบ. 64342
ธุรการ ฝกบ. 64361
กองบริการ (กบก.ฝกบ.)
ผอ.กบก. 64301
ธุรการ กบก. 64302
แผนกซ่อมบำรุง กบก. 64303
กองพัสดุ (กพด.ฝกบ.)
ผอ.กพด. 64321
ธุรการ กพด. 64322
ส่วนจัดหา 64323
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ (ฝสส.)
เบอร์โทร
กองสวัสดิการสงเคราะห์ (กสก.ฝสส.)
ธุรการ ฝสส. 63361
กองสวัสดิการสงเคราะห์ (กสก.ฝสส.)
ผอ.กสก. 63203
ธุรการ กสก. 63101
แผนกสงเคราะห์การศึกษา 64141
แผนกอาคารสงเคราะห์ 68190
กองทุนสงเคราะห์ (กทส.ฝสส.)
ธุรการ กทส. 63341
แผนกสินเชื่อ 1 63342
กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ (กฌป.ฝสส.)
แผนกทะเบียน 1 63421
แผนกทะเบียน 2 63423
แผนกการเงิน 63424
แผนกบัญชี 63422
ศูนย์บัตรประจำตัว
ส่วนบัตรประจำตัว 1 63201
ส่วนบัตรประจำตัว 2 63202
ฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์ (ฝอส.)
เบอร์โทร
ธุรการ ฝอส. 62321
กองอาชีพ (กอช.ฝอส.)
ธุรการ กอช. 62452
แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ 62451
กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ (กอพ.ฝอส.)
ศูนย์ฝึกอาชีพบางซ่อน 68151
ศูนย์ฝึกอาชีพบางซ่อน 68152


โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (รพ.ผศ.)
เบอร์โทร
ผอ.รพ.ผศ. 62551
รอง ผอ.รพ.ผศ. (ฝ่ายบริหาร) 65503
รอง ผอ.รพ.ผศ. (ฝ่ายสนับสนุน) 65504
สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สน.ผอ.รพ.ผศ.)
เบอร์โทร
สำนักผู้อำนวยการ รพ.ผศ. 65504
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
เบอร์โทร
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 65505
กองกลาง (กก.รพ.ผศ.)
เบอร์โทร
กองกลาง 65508
65509
กองส่งกำลังบำรุง (กสบ.รพ.ผศ.)
เบอร์โทร
กองส่งกำลังบำรุง (กสบ.รพ.ผศ.) 65510
65511
กองคลัง
เบอร์โทร
กองคลัง(แผนกควบคุม) 65506
กองคลัง(แผนกการเงิน) 65507
กองบริการสายแพทย์
เบอร์โทร
กองบริการสายแพทย์ 65512
65513
กองเวชศาสตร์ชันสูตร (กวช.)
เบอร์โทร
กองเวชศาสตร์ชันสูตร (กวช.) 65514
65515
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กวฟ.)
เบอร์โทร
ผอ.กวฟ.รพ.ผศ. 65516
ธุรการ กวฟ.รพ.ผศ. 65517
กองออร์โธปีดิกส์และกายอุปกรณ์ (กออ.)
เบอร์โทร
กองออร์โธปีดิกส์และกายอุปกรณ์ 65518
65519
กองอายุรกรรมและจิตเวช (กอจ.)
เบอร์โทร
กองอายุรกรรมและจิตเวช 65520
65521
กองสูตินรีและกุมารเวชกรรม (กนก.)
เบอร์โทร
กองสูตินรีและกุมารเวชกรรม 65522
65523
กองศัลยกรรมและวิสัญญี (กศว.)
เบอร์โทร
กองศัลยกรรมและวิสัญญี 65524
65525
กองจักษู โสด คอ นาสิก (กจส.)
เบอร์โทร
กองจักษู โสด คอ นาสิก (กจส.) 65526
65527
กองทันตกรรม (กทก.)
เบอร์โทร
กองทันตกรรม (กทก.) 65528
65529
กองเภสัชกรรม (กภก.)
เบอร์โทร
ผอ.กภก.รพ.ผศ. 65530
ธุรการ กภก.รพ.ผศ 65531
กองพยาบาล (กพบ.)
เบอร์โทร
กองพยาบาล (กพบ.) 65532
65533


ส่วนภูมิภาค

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาค
เบอร์โทร
ราชบุรี 67002
67003
67004
สุพรรณบุรี 67051
67052
67053
ลพบุรี 67101
67103
67104
ปราจีนบุรี 67152
67153
67154
ชลบุรี 67201
67203
67204
จันทบุรี 67251
67252
67253
นครราชสีมา 67302
67303
สุรินทร์ 67351
67353
อุบลราชธานี 67401
67403
67404
ขอนแก่น 67452
67453
อุดรธานี 67501
67503
67504
สกลนคร 67551
67553
นครสวรรค์ 67601
67602
67603
67604
67605
พิษณุโลก 67651
67652
67653
ตาก 67702
67703
67704
67705
ลำปาง 67751
67753
น่าน 67801
67802
67803
เชียงใหม่ 67851
67852
67853
เชียงราย 67902
67903
67904
ชุมพร 67951
67952
67953
นครศรีธรรมราช 68001
68002
68003
สงขลา 68051
68053
68054
ปัตตานี 68101
68102
68103
กระบี่ 68651
68652
68653
เพชรบูรณ์ 68201
68203
68209
เลย 68301
68302
ร้อยเอ็ด 68401
68402


นิคมและโครงการ

นิคมและโครงการ
เบอร์โทร
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส 68371
68372
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย 68391
68392
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน 68411
68412
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม 68431
68432
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกบางไทร 68451
68452
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว 68470
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย 68481