ฝปช. แจ้งให้ทราบว่า ใบเสร็จรับเงินประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ  อุบัติภัย

หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๕  เป็นต้นไป  ผู้มีสิทธิไม่สามารถนำมา

ยื่นขอเบิกเงินจาก  อผศ.ได้  ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงินในระบบจ่ายตรง