ระบบโทรศัพท์ IP Phone

" สิ่งที่ควรรู้ "

    - คุณสามารถโอนเบอร์ได้โดยกดปุ่ม TRAN แล้วตามด้วยเบอร์ที่ต้องการโอนแล้วกดปุ่ม OK

ส่วนกลาง

= สายว่าง , = ใช้สายอยู่ , = ปิดเครื่อง


สำนักผู้อำนวยการ (สน.ผอ.ผอศ.)
ธุรการ สน. 1201


สำนักงานเลขานุการ(สลก.)
ธุรการ สลก. 2501
กองตรวจสอบภายใน
เครื่องส่วนกลาง 4451
กองกลาง
สารบรรณและธุรการ 2551
สารบรรณและธุรการ 2502
กองกฎหมาย
อรรถคดี 1 2531
ธุรการ 2532
กองการประชุมและพิธีการ
แผนกการประชุม 2561
แผนกพิธีการ 2562


ฝ่ายกำลังพล(ฝกพ.)
ผอ.ฝกพ. 1303
ธุรการ ฝกพ. 1304
กองจัดการกำลังพล
ผอ.กจก. 1310
แผนกจัดการกำลังพล 1 1302
ธุรการ กจก. 1311
กองพัฒนาสวัสดิการกำลังพล
ผอ.กพส. 1320
แผนกสวัสดิการกำลังพล 1301
ธุรการ กพส. 1321
ศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ(ศฝน.)(ทองผาภูมิ)
ส่วนกลาง 8511


ฝ่ายนโยบายและแผน (ฝนผ.)
ผอ.ฝนผ. 1375
ธุรการ 1376
กองนโยบายและแผน
ธุรการ 2401
ธุรการ 2402
กองประชาสัมพันธ์
ผอ.กปส. 1101
ธุรการ 1102
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผอ.กทท. 4410
รอง ผอ.กทท. 4411
ผช. ผอ.กทท. 4405
แผนกบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4402
4403
4409
แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑
4401
4404
4407
44044
แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒
4406
4408
4412


ฝ่ายปลัดบัญชี (ฝปช.)
ธุรการ ฝปช. 4251
กองการเงิน
ธุรการ 4101
กองบัญชี
ส่วนกลาง 4226
กองบริหารและควบคุม
รอง กบค. 4201
แผนกแผนและงบประมาณ 4202


ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (ฝกบ.)
ผอ.ฝกบ. 4341
รอง ผอ.ฝกบ. 4342
ธุรการ ฝกบ. 4361
กองพัสดุ(กพด)
ผอ.กพด. 4321
ธุรการ กพด. 4322
ส่วนจัดหา. 4323
กองบริการ(กบก)
ผอ.กบก. 4301
ธุรการ กบก. 4302
ซ่อมบำรุง กบก. 4303


ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ (ฝสส.)
ธุรการ ฝสส. 3361
กองสวัสดิการสงเคราะห์
ผอ.กสก. 3203
ธุรการ 3101
ส่วนบัตรประจำตัว 3201
ส่วนบัตรประจำตัว 3202
กองการฌาปนกิจสงเคราะห์
ทะเบียน 3421
การเงิน 3422
กองทุนสงเคราะห์
ธุรการ 3341
สินเชื่อ1 3204


ฝ่ายอาชีวะสงเคราะห์ (ฝอส.)
ธุรการ ฝอส. 2321
กองนิคมเกษตรกรรม
เครื่องส่วนกลาง 2301
เครื่องส่วนกลาง 2302
กองอาชีพ
แนะแนว 2451
ธุรการ 2452
ศูนย์ฝึกอาชีพบางซ่อน 8151
ศูนย์ฝึกอาชีพบางซ่อน 8152

ส่วนภูมิภาค

= สายว่าง , = ใช้สายอยู่ , = ปิดเครื่อง


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาค
ราชบุรี 7001
7002
สุพรรณบุรี 7051
7052
ลพบุรี 7101
7102
ปราจีนบุรี 7151
7152
ชลบุรี 7201
7202
จันบุรี 7251
7252
นครราชสีมา 7301
7302
สุรินทร์ 7351
7352
อุบลราชธานี 7401
7402
ขอนแก่น 7451
7452
อุดรธานี 7501
7502
สกลนคร 7551
7552
นครสวรรค์ 7601
7602
พิษณุโลก 7651
7652
ตาก 7701
7702
ลำปาง 7751
7752
น่าน 7801
7802
เชียงใหม่ 7851
7852
เชียงราย 7901
7902
ชุมพร 7951
7952
นครศรีธรรมราช 8001
8002
สงขลา 8051
8052
ปัตตานี 8101
8103
กระบี่ 8651
8652

นิคมและโครงการ

= สายว่าง , = ใช้สายอยู่ , = ปิดเครื่อง


นิคมฯ คลองน้ำใส 8371
8372
นิคมฯ เชียงราย 8391
8392
นิคมฯ ชานุมาน 8411
8412
นิคมฯ นครพนม 8431
8432
นิคมฯ บางไทร 8451
8452
โครงการฯ ทรายขาว 8470
โครงการฯ หมู่บ้านนักรบไทย 8481

หน่วยงานกิจการพิเศษ

= สายว่าง , = ใช้สายอยู่ , = ปิดเครื่อง


สำนักงานกิจการพลังงาน 3281
3282

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

= สายว่าง , = ใช้สายอยู่ , = ปิดเครื่อง