ตั้งแต่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕

การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการแผ่นดินใหม่ - เริ่มใช้ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
โครงสร้างส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง
- จากเดิม ๑๔ กระทรวง, ๑ ทบวง, ๑๒๕ กรม
ตาม "พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕"
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕


๒๐ กระทรวง
 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. กระทรวงกลาโหม
 3. กระทรวงการคลัง
 4. กระทรวงการต่างประเทศ
 5. กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
 6. กระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคง ของมนุษย์
 7. กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
 8. กระทรวงคมนาคม
 9. กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 10. กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร
 11. กระทรวงพลังงาน
 12. กระทรวงพาณิชย์
 13. กระทรวงมหาดไทย
 14. กระทรวงยุติธรรม
 15. กระทรวงแรงงาน
 16. กระทรวงวัฒนธรรม
 17. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 18. กระทรวงศึกษาธิการ
 19. กระทรวงสาธารณสุข
 20. กระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนราชการอื่น
 1. ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
 2. ส่วนราชการอิสระ ที่ตั้งขึ้น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐
 3. หน่วยงานอิสระ
 4. องค์กรท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ
 

สำนักนายกรัฐมนตรี, นร

กระทรวงกลาโหม, กห

กระทรวงการคลัง, กค

กระทรวงการต่างประเทศ, กต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กก

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์, พม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กษ

กระทรวงคมนาคม, คค

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ทส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทก

กระทรวงพลังงาน, พน

กระทรวงพาณิชย์, พณ

กระทรวงมหาดไทย, มท

Web Site ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ

กระทรวงยุติธรรม, ยธ

กระทรวงแรงงาน, รง

กระทรวงวัฒนธรรม, วธ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, วท

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ

(โครงสร้างใหม่ - มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖)

กระทรวงสาธารณสุข, สธ

กระทรวงอุตสาหกรรม, อก

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ส่วนราชการอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐

หน่วยงานอิสระ

องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

Go to top