หมวดหมู่เรื่องฝ่าย/กองวันที่ประกาศดาวโหลด
สวัสดิการพนักงานการขอ มีบัตรประจำตัวพนักงาน ลูกจ้างประจำอผศ.และบัตรแสดงตน สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ อผศ.และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ
 - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่ ตามพ.ร.บ.บัตรปรจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
 - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรแสดงตนสำหรับประกอบเครื่องแบบ พนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ.
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์19/01/64ดาวน์โหลด
บัญชี/งบประมาณ/การเงินแบบฟอร์มคำร้องของบประมาณปี 2563 - 2564ฝ่ายปลัดบัญชีดาวน์โหลด
ควบคุมภายในแบบฟอร์มขอตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกรมการปกครองกองบริหารและควบคุมดาวน์โหลด
สวัสดิการพนักงาน

เรียนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรสิทธิพิเศษ ปตท.ฯ เพื่อกรุณาดำเนินการ ดังนี้
     1. พิมพ์ใบสมัครที่ได้ Download มาให้ปรากฏในกระดาษแผ่นเดียวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
     2. จัดทำใบสมัคร จำนวน 2 ฉบับ และกรอกข้อมูลของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน
     3. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
          3.1 สำเนาแสดงตนที่ อผศ. ได้ออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ, บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ,บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อผศ., บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการ พิเศษ และบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ
         3.2 สำเนาบัตรประชาชน
               - กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
               - สถานีบริการที่ไม่ร่วมรายการรับบัตร Hero card

ศูนย์บัตรประจำตัวดาวน์โหลด
สวัสดิการพนักงาน

แบบบันทึกรายละเอียดผู้สมัคร PTT HERO CARD
     กรุณาส่ง กทท.ฝนผ. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
     โดยนำส่งทาง Email : wvowanida.1@gmail.com หรือ wiphawan@gmail.com

กองสวัสดิการดาวน์โหลด
พัสดุแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป ประจำปี 2561 หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กพด.ฝกบ. โทร 0 2354 8587 ต่อ 43337,43338กองพัสดุดาวน์โหลด
ควบคุมภายในแบบฟอร์มการควบคุมภายใน กองบริการและควบคุมดาวน์โหลด
สารสนเทศ

แบบ ฟอร์มการขอใช้บริการของ กทท.
     แบบฟอร์มขอ เบิก/ยืม/คืน
     แบบฟอร์มขอ IP Phone
     แบบฟอร์มขอ Username และ Password
     แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
     แบบฟอร์มขอใช้ระบบคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ (Linkage)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศดาวน์โหลด
ศูนย์ฝึกอบรมขอ อนุมัติแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหรือศูนย์การเรียนรู้ฝ่ายกำลังพลดาวน์โหลด
สวัสดิการ

แบบ ฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวฯ และทหารผ่านศึกประจำการ
     ผศ. ดาวน์โหลด และบันทึกข้อมูลฯ พร้อมจัดส่งมาทาง E-mail ของแผนกสถิติและวิจัย
     thaiveterans@gmail.com
         - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ฯ (ด้านบริการ)
         - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ฯ (ด้านการเงิน)

กองทุนสงเคราะห์ดาวน์โหลด
สวัสดิการแบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อ เพื่อการประกอบอาชีพกองสวัสดิการดาวน์โหลด
พัสดุการปรับปรุงแก้ไขอัตรา ครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) กองการพัสดุดาวน์โหลด
สวัสดิการแบบฟอร์ม ค่าการศึกษากองสวัสดิการดาวน์โหลด
สวัสดิการแบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาลกองสวัสดิการดาวน์โหลด
บัญชี/งบประมาณ/การเงินแบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้างฝ่ายปลัดบัญชีดาวน์โหลด
สวัสดิการเอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกองสวัสดิการดาวน์โหลด
สวัสดิการ คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์ดาวน์โหลด
สํานักตรวจสอบภายใน (สตน.)
1กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อผศ. และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในอผศ.ดาวน์โหลด
2กฎบัตรการตรวจสอบภายในดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มการควบคุมภายในดาวน์โหลด
4กตส.ขอเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักดาวน์โหลด
หมวดหมู่เรื่องฝ่าย/กองวันที่ประกาศดาวโหลด
สวัสดิการพนักงานการขอ มีบัตรประจำตัวพนักงาน ลูกจ้างประจำอผศ.และบัตรแสดงตน สำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำ อผศ.และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ
 - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่ ตามพ.ร.บ.บัตรปรจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
 - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรแสดงตนสำหรับประกอบเครื่องแบบ พนักงานและลูกจ้างประจำ อผศ.
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์19/01/64ดาวน์โหลด
บัญชี/งบประมาณ/การเงินแบบฟอร์มคำร้องของบประมาณปี 2563 - 2564ฝ่ายปลัดบัญชีดาวน์โหลด
ควบคุมภายในแบบฟอร์มขอตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกรมการปกครองกองบริหารและควบคุมดาวน์โหลด
สวัสดิการพนักงาน

เรียนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรสิทธิพิเศษ ปตท.ฯ เพื่อกรุณาดำเนินการ ดังนี้
     1. พิมพ์ใบสมัครที่ได้ Download มาให้ปรากฏในกระดาษแผ่นเดียวทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
     2. จัดทำใบสมัคร จำนวน 2 ฉบับ และกรอกข้อมูลของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน
     3. หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
          3.1 สำเนาแสดงตนที่ อผศ. ได้ออกให้ ได้แก่ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ, บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ,บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อผศ., บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการ พิเศษ และบัตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ
         3.2 สำเนาบัตรประชาชน
               - กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
               - สถานีบริการที่ไม่ร่วมรายการรับบัตร Hero card

ศูนย์บัตรประจำตัวดาวน์โหลด
สวัสดิการพนักงาน

แบบบันทึกรายละเอียดผู้สมัคร PTT HERO CARD
     กรุณาส่ง กทท.ฝนผ. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
     โดยนำส่งทาง Email : wvowanida.1@gmail.com หรือ wiphawan@gmail.com

กองสวัสดิการดาวน์โหลด
พัสดุแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป ประจำปี 2561 หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กพด.ฝกบ. โทร 0 2354 8587 ต่อ 43337,43338กองพัสดุดาวน์โหลด
ควบคุมภายในแบบฟอร์มการควบคุมภายใน กองบริการและควบคุมดาวน์โหลด
สารสนเทศ

แบบ ฟอร์มการขอใช้บริการของ กทท.
     แบบฟอร์มขอ เบิก/ยืม/คืน
     แบบฟอร์มขอ IP Phone
     แบบฟอร์มขอ Username และ Password
     แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
     แบบฟอร์มขอใช้ระบบคัดสำเนาทะเบียนราษฎร์ (Linkage)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศดาวน์โหลด
ศูนย์ฝึกอบรมขอ อนุมัติแบบสอบถามประเมินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริหรือศูนย์การเรียนรู้ฝ่ายกำลังพลดาวน์โหลด
สวัสดิการ

แบบ ฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวฯ และทหารผ่านศึกประจำการ
     ผศ. ดาวน์โหลด และบันทึกข้อมูลฯ พร้อมจัดส่งมาทาง E-mail ของแผนกสถิติและวิจัย
     thaiveterans@gmail.com
         - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ฯ (ด้านบริการ)
         - แบบฟอร์มรายงานผลการสงเคราะห์ฯ (ด้านการเงิน)

กองทุนสงเคราะห์ดาวน์โหลด
สวัสดิการแบบฟอร์มเงินกู้สินเชื่อ เพื่อการประกอบอาชีพกองสวัสดิการดาวน์โหลด
พัสดุการปรับปรุงแก้ไขอัตรา ครุภัณฑ์ (แบบฟอร์ม) กองการพัสดุดาวน์โหลด
สวัสดิการแบบฟอร์ม ค่าการศึกษากองสวัสดิการดาวน์โหลด
สวัสดิการแบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาลกองสวัสดิการดาวน์โหลด
บัญชี/งบประมาณ/การเงินแบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ - ใบสั่งจ้างฝ่ายปลัดบัญชีดาวน์โหลด
สวัสดิการเอกสารสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกองสวัสดิการดาวน์โหลด
สวัสดิการ คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์ดาวน์โหลด