ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเลขานุการ

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

เลขานุการสำนักงานเลขานุการ
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

รอง เลขานุการ
โทร.02 023 0234

ธุรการ สลก.

กองกลาง

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

ผอ.กก.สลก. 
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

รอง ผอ.กก.สลก.
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

ผู้ช่วย ผอ.กก.สลก.
โทร.02 023 0234

ธุรการ กองกลาง

แผนกสารบรรณและธุรการ

แผนกพิธีการ

กองการประชุม

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

ผอ.กปช.สลก.
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

รอง ผอ.กก.สลก.
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

ผู้ช่วย ผอ.กปช.สลก.
โทร.02 023 0234

ธุรการ กองการประชุม

แผนกการประชุม 1

แผนกการประชุม 2

แผนกจัดและเตรียมการประชุม

กองประชาสัมพันธ์

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

ผอ.กปส.สลก.
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

รอง ผอ.กปส.สลก.
โทร.02 023 0234

pngtree-businessman-user-avatar-free-vector-png-image_1538405

นาย XXX XXXXX

ผู้ช่วย ผอ.กปส.สลก.
โทร.02 023 0234

ธุรการ กองประชาสัมพันธ์

แผนกข่าวและสารนิเทศ

แผนกรักษาความปลอดภัย

ธุรการ ส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

แผนกโสตทัศนูปกรณ์

แผนกศิลปกรรม